Qingdao Shandong China to DA NANG Vietnam VNDAD FCL LCL freight forwarder

港口代码 VNDAD 城市 DA NANG 岘港
港口中文 岘港 港口英文 DA NANG
国家 越南 Vietnam 地区 东南亚
航线中文 东南亚 航线英文 SOUTH EAST ASIA LINE
锚地: 16-07-20N 108-11-42E 类型: 港口城市