Qingdao Shandong China to NDOLA Zambia ZMNDO FCL LCL freight forwarder

港口代码 ZMNDO 城市 NDOLA 恩多拉
港口中文 恩多拉 港口英文 NDOLA
国家 赞比亚 Zambia 地区 非洲
航线中文 其他 航线英文 OTHER
锚地: 类型: 港口城市