Qingdao Shandong China to LUANSHYA Zambia ZALUA FCL LCL freight forwarder

港口代码 ZALUA 城市 LUANSHYA 卢安夏
港口中文 卢安夏 港口英文 LUANSHYA
国家 赞比亚 Zambia 地区 非洲
航线中文 其他 航线英文 OTHER
锚地: 类型: 港口城市